Tag

Personalization

Personalization เครื่องมือในการตลาดยุคใหม่

ในการตลาดยุคนี้ ที่มีการแข่งขันสูง ข้อมูลในโลกอินเตอร์เน็ต สื่อที่เพิ่มขึ้นอย่างมากมาย ผู้บริโภคก็มีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง บทความนี้เราจะมาเจาะลึก เรื่องของการทำ Personalization ว่าเทคโนโลยีวันนี้ช่วยให้เราทำอะไรได้บ้าง