Tag

Facebook

Meta เพิ่มความปลอดภัยดิจิทัลก่อนการเลือกตั้ง

Headline By ก.พ. 28, 2024 No Comments

Meta กำลังดำเนินการเพื่อต่อสู้กับการใช้งาน AI อย่างไม่เหมาะสมก่อนการเลือกตั้งสหภาพยุโรป!