Menu
Tag

Energy

ปัญหาจากการใช้พลังงานในการใช้งาน AI

Generative AI By เม.ย. 21, 2024 No Comments

การใช้พลังงานในการ Train AI Large Language Model เป็นประเด็นที่น่ากังวลเนื่องจากมีการใช้พลังงานจำนวนมาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม