business plan schedule written on the notebook

SEO vs Performance Marketing

MarTech By ก.ย. 22, 2023 No Comments

SEO และ Performance Marketing เป็นสองกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน ทั้งสองกลยุทธ์มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มการเข้าชมเว็บไซต์และดึงดูดลูกค้าใหม่ ๆ อย่างไรก็ตาม มีความแตกต่างที่สำคัญบางประการระหว่างกลยุทธ์ทั้งสองนี้

ในบทความนี้ เราจะเปรียบเทียบ SEO และ Performance Marketing ในด้านต่างๆ เช่น ข้อดี ข้อเสีย ค่าใช้จ่าย การขยายตัว วิธีวิเคราะห์ และโอกาสในอนาคต

SEO: อะไรคือ SEO?

letters on the wooden blocks
Photo by Oleksandr P on Pexels.com

SEO: อะไรคือ SEO?

SEO ย่อมาจาก Search Engine Optimization ซึ่งหมายถึงกระบวนการปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อให้ติดอันดับต้น ๆ ของผลการค้นหาตามธรรมชาติ (organic search results) ของเครื่องมือค้นหา เช่น Google, Bing และ Yahoo!

SEO เป็นกลยุทธ์ระยะยาวที่ต้องใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างและปรับปรุงเนื้อหาคุณภาพสูง โครงสร้างเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ SEO

ข้อดีของ SEO

ข้อดีของ SEO

 • ฟรีในระยะยาว
 • เข้าถึงผู้ชมที่กว้างขึ้น
 • สามารถสร้างการรับรู้ถึงแบรนด์ได้
 • สามารถสร้างการเข้าชมแบบออร์แกนิก
 • ปรับปรุงอันดับของเว็บไซต์ในผลการค้นหา

ข้อเสียของ SEO

ใช้เวลานานกว่าจะได้ผลลัพธ์ ต้องใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่อง อาจเป็นเรื่องยากที่จะติดตามประสิทธิภาพ

Performance Marketing: อะไรคือ Performance Marketing?

person holding white ipad on brown wooden table
Photo by Mikael Blomkvist on Pexels.com

Performance Marketing: อะไรคือ Performance Marketing?

Performance Marketing เป็นกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ที่มุ่งเน้นไปที่การสร้างผลลัพธ์ที่วัดได้ เช่น การเข้าชมเว็บไซต์ ยอดขาย หรือ Leads

Performance Marketing มักใช้โฆษณาแบบเสียเงินต่อคลิก (Pay-per-click) ซึ่งหมายความว่าธุรกิจจะจ่ายเงินเฉพาะเมื่อมีคนคลิกโฆษณาเท่านั้น

ข้อดีของ Performance Marketing

ข้อดีของ Performance Marketing

 • ผลลัพธ์ที่วัดได้
 • เข้าถึงผู้ชมเป้าหมายได้
 • เหมาะสำหรับธุรกิจทุกขนาด
 • เริ่มต้นได้ง่าย

ข้อเสียของ Performance Marketing

ข้อเสียของ Performance Marketing

 • อาจมีราคาแพง
 • ต้องใช้ความพยายามในการติดตามประสิทธิภาพ
 • อาจเป็นเรื่องยากที่จะสร้างการเข้าชมแบบออร์แกนิก

เปรียบเทียบ SEO และ Performance Marketing

เปรียบเทียบ SEO และ Performance Marketing

หัวข้อSEOPerformance Marketing
ข้อดีฟรีในระยะยาว เข้าถึงผู้ชมที่กว้างขึ้น สร้างการรับรู้ถึงแบรนด์ สามารถสร้างการเข้าชมแบบออร์แกนิก ปรับปรุงอันดับของเว็บไซต์ในผลการค้นหาผลลัพธ์ที่วัดได้ เข้าถึงผู้ชมเป้าหมายได้ เหมาะสำหรับธุรกิจทุกขนาด เริ่มต้นได้ง่าย
ข้อเสียใช้เวลานานกว่าจะได้ผลลัพธ์ ใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่อง อาจเป็นเรื่องยากที่จะติดตามประสิทธิภาพอาจมีราคาแพง ต้องใช้ความพยายามในการติดตามประสิทธิภาพ อาจเป็นเรื่องยากที่จะสร้างการเข้าชมแบบออร์แกนิก
ค่าใช้จ่ายฟรีในระยะยาว (ยกเว้นต้นทุนในการสร้างและปรับปรุงเนื้อหา)อาจมีราคาแพง (ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่ใช้จ่ายในการโฆษณา)
การขยายตัวช้ากว่า Performance Marketing เนื่องจากต้องใช้เวลาในการสร้างเนื้อหาและปรับปรุงปัจจัย SEOเร็วกว่า SEO เนื่องจากสามารถเข้าถึงผู้ชมได้ทันที
วิธีวิเคราะห์ใช้เครื่องมือ SEO เช่น Google Search Console เพื่อติดตามอันดับของเว็บไซต์ในผลการค้นหาใช้เครื่องมือ Performance Marketing เช่น Google Analytics เพื่อติดตามผลลัพธ์ เช่น การเข้าชม ยอดขาย หรือ Leads
โอกาสในอนาคตSEO จะยังคงเป็นกลยุทธ์การตลาดที่สำคัญ เนื่องจากเป็นวิธีที่ดีในการสร้างการเข้าชมแบบออร์แกนิกที่มีคุณภาพ Performance Marketing จะยังคงเป็นกลยุทธ์การตลาดที่ได้รับความนิยม เนื่องจากเป็นวิธีที่ดีในการสร้างผลลัพธ์ที่วัดได้อย่างรวดเร็ว

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่ 1: กลยุทธ์ใดดีกว่ากัน?

คำถามที่ 1: กลยุทธ์ใดดีกว่ากัน?

คำตอบสั้น ๆ คือขึ้นอยู่กับเป้าหมายทางการตลาดของคุณ

SEO เป็นตัวเลือกที่ดีหากคุณต้องการเข้าถึงผู้ชมจำนวนมากและสร้างการรับรู้ถึงแบรนด์ในระยะยาว Performance Marketing เป็นตัวเลือกที่ดีหากคุณต้องการผลลัพธ์ที่วัดได้อย่างรวดเร็ว

คำถามที่ 2: ฉันควรใช้กลยุทธ์ใดร่วมกับกลยุทธ์อื่น?

คำถามที่ 2: ฉันควรใช้กลยุทธ์ใดร่วมกับกลยุทธ์อื่น?

การรวม SEO และ Performance Marketing เข้าด้วยกันเป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการบรรลุเป้าหมายทางการตลาดของคุณ

SEO สามารถช่วยคุณสร้างฐานผู้ชมเป้าหมายที่ยั่งยืน ในขณะที่ Performance Marketing สามารถช่วยคุณสร้างการเข้าชมอย่างรวดเร็วและผลลัพธ์ที่วัดได้

คำถามที่ 3: เริ่มต้นอย่างไร?

คำถามที่ 3: เริ่มต้นอย่างไร?

หากคุณต้องการเริ่มต้นกับ SEO คุณควรทำความเข้าใจพื้นฐานของ SEO และเริ่มสร้างเนื้อหาคุณภาพสูง โครงสร้างเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ SEO

หากคุณต้องการเริ่มต้นกับ Performance Marketing คุณควรเลือกแพลตฟอร์มโฆษณาที่เหมาะสมและสร้างแคมเปญโฆษณาที่มีประสิทธิภาพ

คำถามที่ 4: ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์มีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ SEO และ Performance Marketing?

คำถามที่ 4: ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์มีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ SEO และ Performance Marketing?

ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์ส่วนใหญ่เห็นด้วยว่า SEO และ Performance Marketing เป็นกลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพที่สามารถทำงานร่วมกันเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม

คำถามที่ 5: อนาคตของ SEO และ Performance Marketing จะเป็นอย่างไร?

คำถามที่ 5: อนาคตของ SEO และ Performance Marketing จะเป็นอย่างไร?

SEO และ Performance Marketing จะยังคงเป็นกลยุทธ์การตลาดที่สำคัญในอนาคต เนื่องจากเป็นวิธีที่ดีในการเข้าถึงผู้ชมเป้าหมายและสร้างผลลัพธ์ที่วัดได้

อย่างไรก็ตาม SEO และ Performance Marketing จะต้องปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภค

อนาคตของ SEO

อนาคตของ SEO

ในอนาคต SEO จะมุ่งเน้นไปที่เนื้อหาที่สร้างขึ้นโดยผู้ใช้ (user-generated content) และการค้นหาด้วยเสียง (voice search)

SEO จะต้องปรับตัวตามการอัปเดตอัลกอริทึมของเครื่องมือค้นหาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เว็บไซต์ติดอันดับต้น ๆ ของผลการค้นหา

อนาคตของ Performance Marketing

Performance Marketing

ในอนาคต Performance Marketing จะมุ่งเน้นไปที่การใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีเพื่อสร้างแคมเปญโฆษณาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Performance Marketing จะต้องปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของสื่อสังคมออนไลน์และแพลตฟอร์มโฆษณาอย่างต่อเนื่อง

อนาคตของ SEO และ Performance Marketing

อนาคตของ SEO และ Performance Marketing

ในอนาคต SEO และ Performance Marketing จะทำงานร่วมกันเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมให้กับธุรกิจ

SEO จะช่วยสร้างฐานผู้ชมเป้าหมายที่ยั่งยืน ในขณะที่ Performance Marketing จะช่วยสร้างการเข้าชมอย่างรวดเร็วและผลลัพธ์ที่วัดได้

ธุรกิจที่สามารถปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของ SEO และ Performance Marketing ได้จะเป็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในอนาคต

#DigitalMarketing #SEO #PerformanceMarketing #Digital

Author

Data Engineer, Data Strategist, Data Analyst, Data Scientist

No Comments

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *