ai_act_as_a_teacher_teaching_human_students

Generative AI – เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ยุคใหม่สําหรับการเรียนการสอน

Generative AI, Headline By ต.ค. 26, 2023 No Comments

Generative AI หรือ AI ที่สร้างสรรค์ เป็นเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ที่กําลังเป็นที่น่าสนใจในปัจจุบัน AI สามารถสร้างเนื้อหา รูปภาพ วิดีโอ หรือเสียงใหม่ ที่เหมือนจริงหรือสร้างสรรค์ได้อย่างมีความหลากหลายและความน่าสนใจมากขึ้น ถือเป็นพัฒนาการล่าสุดของปัญญาประดิษฐ์ที่ Generative AI จะมีบทบาทสําคัญในการเปลี่ยนแปลงหลายด้านในอนาคต รวมถึงการจัดการเรียนการสอนด้วย

ครูผู้สอนสามารถนํา Generative AI มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างไร

1. สร้างเนื้อหาบทเรียน ตัวอย่าง แบบฝึกหัด และสื่อการสอน

ครูสามารถใช้ Generative AI เช่น ChatGPT ในการสร้างเนื้อหาบทเรียน การอธิบายศัพท์เทคนิคหรือแนวคิดที่ยาก สร้างตัวอย่างโจทย์และแบบฝึกหัด เพื่อใช้เป็นสื่อการสอนเสริมให้กับนักเรียน ซึ่งช่วยประหยัดเวลาในการเตรียมการสอนและการผลิตสื่อของครูได้เป็นอย่างมาก

2. ตอบคําถามและอธิบายแนวคิดต่างๆ

ครูสามารถใช้ Generative AI เพื่อตอบคําถามข้อสงสัยต่างๆ ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการอธิบายแนวคิดที่ยากหรือนามธรรม ซึ่ง AI สามารถตอบคําถามและให้คําอธิบายได้อย่างละเอียด ชัดเจน และใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมากกว่าคน

3. ให้คําแนะนําและตรวจสอบงาน

Generative AI สามารถช่วยให้คําแนะนําในการทํางานหรือโครงงานแก่นักเรียนได้ เช่น ให้คําแนะนําขั้นตอนการทํางาน การเขียนรายงาน ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา การอ้างอิง และไวยากรณ์ ซึ่งจะช่วยอํานวยความสะดวกให้กับครูในการตรวจงานและให้คําแนะนําแก่นักเรียน

4. สอนเสริมและตอบคําถามแบบตัวต่อตัว

Generative AI สามารถทําหน้าที่เป็นตัวช่วยสอนเสริมให้กับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมได้ โดยสามารถอธิบายเนื้อหา ยกตัวอย่าง และตอบคําถามข้อสงสัยต่างๆ ให้กับนักเรียนได้อย่างอดทนและใส่ใจ

5. สร้างแบบทดสอบและวัดผลประเมินผล

ครูผู้สอนสามารถใช้ Generative AI ในการสร้างข้อสอบ ทั้งปรนัยและอัตนัย ตลอดจนเกณฑ์การให้คะแนน เพื่อใช้ในการวัดและประเมินผลนักเรียน รวมถึงยังสามารถช่วยตรวจและให้คะแนนกับข้อสอบแบบอัตนัยได้อีกด้วย

ข้อดีของการนํา Generative AI มาใช้ในการเรียนการสอน

  • ช่วยให้ครูมีเวลาในการเตรียมการสอนและพัฒนาตนเองมากขึ้น เนื่องจากไม่ต้องเสียเวลามากกับการผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วยตนเอง
  • สื่อการสอนที่ผลิตโดย AI มีคุณภาพและหลากหลาย เนื่องจากสามารถเรียนรู้และผลิตสื่อได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด
  • ช่วยลดภาระงานด้านเอกสารและธุรการของครู
  • นักเรียนมีทางเลือกในการเรียนรู้และสอบถามเพิ่มเติมจาก AI ได้ตลอดเวลา
  • ช่วยให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหายากๆ ได้ดีขึ้นจากการอธิบายของ AI
  • ครูมีเวลาให้กับนักเรียนในด้านอื่นๆ มากขึ้น เช่น การพัฒนาทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ก่อนจะนํา Generative AI มาใช้ ครูควรศึกษาและทําความเข้าใจถึงข้อจํากัดและจริยธรรมในการใช้งานด้วย เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบและใช้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงต้องคอยตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำไปใช้ในงานสอนจริง

ตัวอย่าง prompt ที่ครูผู้สอนสามารถใช้กับ Generative AI เช่น ChatGPT ในการสร้างเนื้อหาสําหรับการเรียนการสอน:

ตัวอย่างที่ 1:
เขียนบทความสั้นๆ อธิบายความหมายของมุมฉากในรูปสามเหลี่ยม โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ตัวอย่างที่ 2:
อธิบายกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช โดยเน้นการอธิบายเป็นขั้นตอน พร้อมยกตัวอย่างประกอบ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ตัวอย่างที่ 3:
เขียน 10 ข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว พร้อมกับกําหนดคําตอบที่ถูกต้อง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ตัวอย่างที่ 4:
สร้างใบงานเรื่อง คําศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ จํานวน 10 ข้อ โดยให้นักเรียนเติมคําตอบลงในช่องว่าง สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ตัวอย่างที่ 5:
เขียน 5 คําใบ้ง่ายๆ พร้อมคําเฉลย เกี่ยวกับเครื่องมือดนตรีไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

โดยคุณสามารถใช้งาน Prompt นี้ได้บนบริการของ ChatGPT, Google Bard หรือ Claude.ai

ตัวอย่างการใช้งานครับ

Author

Data Engineer, Data Strategist, Data Analyst, Data Scientist

No Comments

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *