Tag

lifecycle

Customer Data Analytics ใช้ Big Data ให้เข้าใจลูกค้ามากขึ้น

Big Data, Data Strategy By เม.ย. 30, 2021 1 Comment

การทำความเข้าใจลูกค้าด้วย Customer Data Analytics จะช่วยให้เราเข้าใจลูกค้ามากขึ้นในยุคที่ Internet เข้ามาเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค