Tag

Huggingface

Prompt Engineer: การเขียน Prompt ที่ดี

เจาะลึกการออกแบบ Prompt สำหรับ AI, แนะนำเทคนิคการเขียน, การทดลอง, ปรับปรุง Prompt, และแนะนำเครื่องมือในการฝึกฝน