Tag

Crime

การใช้ประโยชน์จาก AI ไปในทางที่ผิดและผลกระทบที่ตามมา

Headline By ม.ค. 30, 2024 No Comments

สำรวจความเสี่ยงของการใช้งาน Generative AI ที่ผิดวัตถุประสงค์ ตั้งแต่ละเมิดลิขสิทธิ์ถึงก่อการร้าย พร้อมวิธีการป้องกัน.

การเมืองยุค Deepfake: เมื่อการเห็นคลิปแล้วเชื่อถือไม่ได้อีกต่อไป

Headline By ม.ค. 29, 2024 No Comments

เทคโนโลยี deep fake AI สร้างภาพลวงตาในการเมือง ประชาธิปไตยเผชิญความท้าทายด้านเนื้อหาปลอมและกระบวนการตรวจจับ